Rates

Low Season Middle Season High Season
Deluxe Studio

100 euro 100 euro 100 euro
One bedroom Apartment
130 euro 130 euro 130 euro

 

Low Season:  from 5 April - 10 May & 11 October - 10 November

Middle Season: from 11 May - 10 June & 11 September - 10 October

High Season: from 11 June - 10 September